Základné informácie

Tenisový klub GAME, SET, MATCH Prešov je občianske združenie, ktoré bolo založené v r2017. TK má troch zakladajúcich členov a viac ako 50 individuálnych členov.

Predseda OZ: Marek Potočňák

Hlavné činnosti združenia:

 1. reprezentovať tenisový klub a  mesto Prešov na území Slovenskej republiky a v zahraničí v rámci tenisových súťaží,
 2. podporovať tenis u deti a dospelých mesta Prešov telesný a duševný rozvoj a zdravý životný štýl,
 3. podporovať športové aktivity občanov v oblasti tenisu,
 4. zabezpečiť materiálne vybavenie pre súťažiach v klube,
 5. spolupracovať s Mestom Prešov pri účasti na súťažiach,
 6. podporovať a zabezpečiť vzdelanostný rast tenistov tenisového klubu v rámci výmenných sústredení v zahraničí,
 7. podporovať sociálne a charitatívne projekty na území Mesta Prešov alebo mimo územia Mesta Prešov tak, aby mládež získali skúsenosti so sociálnou oblasťou života,
 8. vystupovať na území Slovenskej republiky vo vzťahu k štátu, samospráve a iným právnickým osobám a fyzickým osobám a zabezpečiť, aby záujmy členov združenia pri činnostiach týchto osôb boli primerane brané na zreteľ,
 9. určovať filozofiu činnosti a rozvoja združenia, ktorá sa bude premietať do strategického plánovania činnosti združenia a rozpočtu združenia a ich napĺňania,
 10. koordinovať spoluprácu a podporovať jednotnosť medzi jednotlivými členmi združenia, riešiť spory medzi nimi a byť im nápomocný,
 11. zaoberať sa ďalšími otázkami vo vzťahu k tenisu a jeho rozvoju na území Slovenskej republiky.

Tréneri a realizačný tím

Marek Potočňák

šéf tréner

Juraj Lyach

hlavný tréner

Ema Potočňáková

pomocný tréner

Erik Onofrej

pomocný tréner

Členstvo v klube

Individuálni členovia združenia
 1. Individuálni členovia združenia môžu byť iba fyzické osoby, najmä športoví odborníci a športovci vrátane ich rodinných príslušníkov, ktorí vykonávajú v združení a jeho prostredníctvom športovú činnosť vrátane súťaže v zmysle § 3, písm. g) ZoŠ,
 2. O vzniku, zániku a pozastavení členstva individuálneho člena v združení (ďalej len (členstva) rozhoduje predseda združenia (ďalej len „Predseda“). To neplatí, ak ide o zánik členstva vystúpením, nakoľko v zmysle § 3 ods. 1 druhá veta zákona č. 83/1990 Zb. môže každý z občianskeho združenia slobodne vystúpiť. Vystúpenie je potrebné písomne oznámiť občianskemu združeniu,
 3. Členstvo v združení je možné na dobu určitú alebo na dobu neurčitú,
 4. Ku vzniku členstva je žiadateľ povinný predložiť riadne vyplnenú prihlášku spolu s ďalšími listinami tvoriacimi súčasť prihlášky, ktoré určí Predseda,
 5. Vzor prihlášky vydá Predseda a vhodným spôsobom ho uverejní,
 6. Podmienky vzniku členstva fyzickej osoby v združení ako individuálneho člena združenia sú nasledovné:
  1. vek aspoň 18 rokov,
  2. súhlas s dodržiavaním stanov združenia,
  3. uhradenie členského príspevku za rok, v ktorom má individuálne členstvo vzniknúť bezhotovostným platobným stykom na účet združenia, ak bude rozhodnuté, že individuálni členovia sú povinní platiť členský príspevok.
 7. Predseda rozhodne o členstve žiadateľa najneskôr do 10 kalendárnych dní od obdržania riadne vyplnenej prihlášky so všetkými potrebnými prílohami,
 8. Predseda môže pred rozhodnutím o vzniku členstva začať interné uzavreté pripomienkové konanie k osobe žiadateľa, a to tak, že vhodným spôsobom umožní všetkým členom združenia, aby sa vyjadrili k predpokladom žiadateľa stať sa členom združenia. Pripomienkové konanie trvá spravidla 7 dní a musí byť ukončené najneskôr 3 dni pred dňom, keď Predseda rozhodne o členstve žiadateľa. Ak člen združenia nedoručí Predsedovi počas pripomienkového konania svoje pripomienky k osobe žiadateľa, má sa za to, že súhlasí s členstvom žiadateľa v združení. Pripomienky doručené Predsedovi majú konzultatívny charakter. Predseda sa zaväzuje každou pripomienkou zaoberať. Doručenie pripomienky neznamená automaticky neprijatie osoby za člena združenia,
 9. Predseda združenia môže pred rozhodnutím o vzniku členstva uskutočniť so žiadateľom a/alebo jeho zástupcom osobný rozhovor na overenie vhodnosti žiadateľa stať sa členom združenia. Osobný rozhovor podľa tohto bodu sa musí uskutočniť najneskôr v deň, keď Predseda rozhodne o vzniku členstva,
 10. Rozhodnutie o prijatí za člena sa oznámi vhodným spôsobom žiadateľovi o členstvo,
 11. Ak Predseda združenia rozhodne, že žiadateľa za člena združenia neprijíma, vhodným spôsobom to oznámi žiadateľovi a vráti členský príspevok na jeho účet,
 12. Ak už nevznikla skôr, vznikom individuálneho členstva fyzickej osoby v združení podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov vzniká príslušnosť fyzickej osoby k združeniu ako športovej organizácii podľa § 3, písmeno k) ZoŠ,
 13. V zmysle týchto stanov sa priznávajú individuálnym členom združenia tieto práva:
  1. podieľať sa na činnosti združenia najmä ako športovec a športový odborník a požívať iné výhody poskytované združením svojim členom, ak ich individuálne členstvo nie je pozastavené,
  2. obracať sa na orgány združenia s podnetmi týkajúcimi sa združenia a žiadať tieto orgány o stanovisko k týmto podnetom,
  3. byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia.
 14. V zmysle týchto stanov sa priznávajú individuálnym členom združenia tieto povinnosti:
  1. dodržiavať stanovy a interné predpisy združenia vrátane rozhodnutí, pokynov a usmernení orgánov združenia,
  2. pomáhať pri plnení poslania a cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho činnosti,
  3. podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, v rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom združenia,
  4. platiť riadne a včas členské príspevky,
  5. konať a vystupovať tak, aby neboli poškodené záujmy ani dobrá povesť združenia a jeho členov,
  6. ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.
 15. Príslušné orgány združenia môžu internými predpismi konkretizovať/podrobnejšie upraviť výkon rozšíriť práva a povinností členov, a to v súlade so stanovami, právnym poriadkom Slovenskej republiky a právom Európskej únie. Pri ukladaní povinností členom združenia dbajú orgány združenia najmä na to, aby nimi nezasahovali v neprimeranom rozsahu do legitímnych subjektívnych záujmov jednotlivých členov a združenia ako celku,
 16. Členstvo v združení ako individuálneho člena združenia je fyzickej osobe pozastavené nezaplatením členského príspevku riadne a včas,
 17. Fyzickej osobe členstvo v združení ako individuálneho člena združenia zaniká:
  1. smrťou,
  2. písomným vzdaním sa členstva v združení ako individuálneho člena, ktoré je riadne doručené združeniu,
  3. zánikom združenia,
  4. rozhodnutím predsedu združenia pre závažné disciplinárne previnenie fyzickej osoby podľa čl. 4, ods. 6 týchto stanov, ktoré je v rozpore s poslaním združenia,
  5. uplynutím 1 (jedného) roka od ukončenia štúdia, pričom za ukončenie štúdia sa považuje úspešné vykonanie poslednej štátnej záverečnej skúšky alebo právoplatné rozhodnutie univerzity o skončení štúdia iným spôsobom.
 18. Zoznam individuálnych členov združenia vrátane ich osobných údajov vedie Predseda v rozsahu podľa § 80 ods. 2 písm. a), b), d) až r) a ods. 4 až 7 ZoŠ.

Kontaktujte nás

  +421 907 594 426

  info@tkgsm.sk

  Tenisový klub GAME, SET, MATCH Prešov o.z., Terchovská 3/B, 080 01 Prešov, IČO: 51007282, DIČ: 2120941559

  Adresa kurtov: Sídlisko duklianskych hrdinov 3, 080 01 Prešov

  © 2021 HOBERTO