Prihláška do klubu

Pre vyplnenie členskej prihlášky kliknite na nasledujúci odkaz:

https://forms.fillout.com/t/aTcRrrwHLGus

Vyplnením prihlášky vzniká členstvo v Tenisovom klube GAME, SET, MATCH Prešov o.z. Prihlášku vypĺňa zákonný zástupca v prípade, ak hráč nedovŕšil vek 18 rokov. Všetci členovia majú práva a povinnosti určené podľa stanov klubu. Všetky poskytnuté osobné údaje sú považované za dôverné, chránené pred nepovoleným použitím mimo zamerania združenia. Vyplnením zároveň súhlasíte s tréningovým procesom Vášho dieťaťa v Tenisovom klube GAME, SET, MATCH Prešov o. z., beriete na vedomie a prehlasujete, že dieťa netrpí závažnými chorobami alebo rôznymi poruchami ohrozujúcimi život dieťaťa pri pravidelnom tréningovom procese a súhlasíte s použitím reklamných, fotografických a marketingových materiálov pri rôznych aktivitách Tenisového klubu GAME, SET, MATCH Prešov o. z. (napr.: sociálne siete, tlačoviny, náborová kampaň, atď.). Ďalej v zmysle zákona Slovenskej republiky č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý najmä v § 19-30 upravuje práva dotknutej osoby v oblasti spracovania osobných údajov, dobrovoľne vyjadrujete súhlas Tenisovému klubu GAME, SET, MATCH Prešov o. z. so spracovaním poskytnutých osobných údajov uvedených v danom dokumente, na ďalšie úkony v rámci fungovania, realizácie rôznych činností a ďalších aktivít združenia. Uvedený súhlas sa týka aj poskytnutia uvedených údajov tretím stranám – všetkým subjektom spolupracujúcim s Tenisovým klubom GAME, SET, MATCH Prešov o. z. a to na účely určenými činnosťami nášho združenia.

Členstvo v klube

Členovia klubu majú možnosť využívať v LETNEJ SEZÓNE priestory, dvorce, lopty a pomôcky klubu kedykoľvek aj mimo tréningových hodín v období prázdnin (mimo prázdnin len cez víkendy). Takéto využitie kurtov nebude započítavané do mesačného tréningového paušálu a bude bez prítomnosti trénera.

Každý člen dostane klubový dres

Podmienky:

 • Uhradené mesačné paušálne tréningové poplatky
 • Uhradený členský poplatok

Členské poplatky

Členský poplatok sa platí vždy na jeden kalendárny rok a jeho výška je uvedená nižšie v sekcii Platba

ČLENSKÉ PLATIA VŠETCI ČLENOVIA KLUBU.

Členské príspevky sú určené na:

 • krytie časti prevádzkových nákladov klubu
 • športové pomôcky
 • klubové dresy pre hráčov a kapitánov
 • tréningové/súťažné tenisové lopty
 • úpravu kurtov
 • poplatky pre STZ
 • atď.

 

Platba

Členské platby môžete realizovať bezhotovostne na bankový účet:

SK45 8330 0000 0025 0130 8213 FIO Banka

Vo variabilnom symbole uveďte rok za ktorý sa platí členské

V poznámke meno a priezvisko člena

Členské príspevky sú splatné najneskôr do 31.1. daného kalendárneho roka. 

Členovia, ktorí neuhradia členské v danom termíne, nemajú nárok na podporu klubu a hradia si tieto náklady samostatne v mesačnom paušálnom tréningovom poplatku (ten sa potom navýši o sumu uvedenú v tabuľke).

Každý ďalší súrodenec má úľavu -10€/kalendárny rok.

VEK

DIEŤAŤA

Členské/rok

 

Členské po neuhradení v termíne

 

0 – 7r.

40 €/rok

 

5 €/mesačne

= 60€/rok

8 – 9r.

50 €/rok

 

7€/mesačne

= 84€/rok

10r. a viac

80 €/rok

 

9€/mesačne

= 108€/rok

*Vek dieťaťa sa berie taký, ktorý dosiahne počas plynutia kalendárneho roka za ktorý sa členské platí.

(Pr.: Dieťa narodené v r.2016 bude mať v r.2024: 8 rokov = platí 50€/rok 2024)

Kontaktujte nás

  +421 907 594 426

  info@tkgsm.sk

  Tenisový klub GAME, SET, MATCH Prešov o.z., Terchovská 3/B, 080 01 Prešov, IČO: 51007282, DIČ: 2120941559

  Adresa kurtov: Sídlisko duklianskych hrdinov 3, 080 01 Prešov

  © 2021 HOBERTO